งานทรัพยากรบุคคล
     
งานทรัพยากรบุคคล แนวทางปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้พนักส่วนตำบลและพนักงานจ้างรักษาวินัย
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 10 ธันวาคม 2562